Thiếu đơn hàng, nhiều nhà máy cho công nhân nghỉ Tết một tháng